หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เดินหน้าพัฒนาเมืองลำพูน “นิรันดร์”มุ่งนครทางวัฒนธรรม

Author by 10/09/14No Comments »

2 เจี๊ยบ        จากการเปิดเผยของ ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ว่า อบจ.ลำพูน มีแนวคิดจะพัฒนาเมืองลำพูนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,300 ปี ให้เป็นนครแห่งทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างมูลค่า ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นการระดมพลังทุกภาคส่วนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมร่วมกัน ให้เกิดมูลค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านทุนทางวัฒน- ธรรมชุมชนของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนทุนทาง วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด ฟื้นฟู ถอดคุณค่า พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาของจังหวัดอย่างเป็นระบบและมีการ จัดการองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นมรดกและมีคุณค่าของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ นำมาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง   เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเมือง แต่งเมือง เช่น การจัดกิจกรรม 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง การเตรียมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จอดรถ และการนำสายไฟลงใต้ดินของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2560.