หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลช่อแฮ เตือนประหยัดน้ำป้องกันขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง

Author by 25/03/15No Comments »

เกษร ปลาลาศ       จากการเปิดเผยของ ..เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ .เมือง .แพร่ ว่า งานประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้ผลิตน้ำประปา ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลฯ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาล จำนวน 2,074 ราย จากจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 3,441 ครัวเรือน โดยอาศัยน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝายท่าช้าง  ปกติจะต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ เข้าพักเก็บในสระเพื่อให้ตกตะกอนในระดับหนึ่ง จากนั้น จะสูบขึ้นโรงกรองน้ำ เข้าระบบการผลิตน้ำประปาต่อไป โดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ ในช่วงฤดูปกติ สูบน้ำเข้าสระ ในปริมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

สำหรับในช่วงฤดูร้อน ต้องสูบน้ำเข้าสระเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จึงจะเพียงพอสำหรับการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล และในช่วงฤดูแล้งปีนี้ ปริมาณน้ำจากฝายท่าช้าง มีปริมาณน้อย เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนมีน้อย และปีนี้ค่อนข้างจะแล้งจัด และแล้งนาน ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้แล้วว่า ฤดูร้อนปีนี้เริ่มต้น ในวันที่ 24 ก.พ. 2558 และจะสิ้นสุดในสัปดาห์ที่สามของเดือน พ.ค.นี้ อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบฝายท่าช้าง มีไม่เพียงพอต่อการนำไปผลิตน้ำประปา เนื่องจากต้องแบ่งปันน้ำไปใช้ในการเกษตรด้วย เมื่อทางการประปาสูบน้ำขึ้นสระ จะไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดระยะของการสูบน้ำเข้าสระลง ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะสูบน้ำเข้าสระพักได้ทุกวันเหมือนที่ผ่านมาได้

เทศบาลตำบลช่อแฮ จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำประปาทุกครัวเรือน ได้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ ใน ตุ่ม โอ่ง ถัง ไว้ด้วย  สำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ขอให้เลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้.