หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลบ้านกลางจัดงานปรองดองสร้างความเข้าใจประชาชน

Author by 25/06/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy         นายประสิทธิ์  จันทกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  .เมือง .ลำพูน  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งด่วน ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น และดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบาย คสช.เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคี ปรองดองของประชาชนในเขตพื้นที่ ต. บ้านกลาง ภายใต้ชื่องาน เทศบาลตำบล  บ้านกลาง คืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ 1 ก.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-24.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม ต.บ้านกลาง

กำหนดการจัดงานในช่วงเช้าจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย กอ.รมน. จ. ลำพูน ผบ.กองอำนวยการรักษาสงบ กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยกที่ 1  , การบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักการใช้ศีล 5 เพื่อความปรองดองฯ  โดย พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง , การแสดง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล การแสดงของนักเรียนในเขตตำบลบ้านกลาง , กิจกรรม รวมพลังสร้างความสามัคคี โดยกลุ่มพลังมวลชน ,นิทรรศการเสริมสร้างสุขภาพ  โครงการพัฒนาตำบลบ้านกลาง และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในช่วงเย็นจะมีการแสดงดนตรีของทหาร จากกองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 และฉายภาพยนตร์ เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่ภาค 1-4.