หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลป่าป้องสืบสานวิถีวัฒนธรรม “นายกบุญเลิศ”เปิดงาน

Author by 29/04/15No Comments »

1เจี๊ยบ        เมื่อวันที่ 25 เม.. 2558 เวลา 18.00 . นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง .ดอยสะเก็ด . เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบล   จัดงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ โดยเชิญ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วัดชยาลังการ์ (ป่าป้อง) .ป่าป้อง

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทเขิน ไทลื้อ และไทยอง ในอดีตให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ และสำนึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กล่าวถึงการจัดงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ สืบเนื่องจากในเขตพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง ได้แก่  กลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ไทลื้อ และไทยอง ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา การแต่งกาย ความเชื่อดั้งเดิม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชุมชนใน ต.ป่าป้อง การจัดกาดหมั้ว สินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ การเดินขบวนแสดงถึงความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที และกลุ่มแม่บ้านใน ต.ป่าป้อง นอกจากนั้นยังมีพิธีดำหัวพระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ใน ต.ป่าป้อง และการแข่งขันการละเล่นดั้งเดิม อาทิ มะม่วงป๊อก อีโจ้ง โก๋งเก๋ง วิ่งกะลา เป็นต้น.