หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ประธานสภาคนใหม่ ปลัดเทศบาลรั้งตำแหน่งเลขา

Author by 4/06/14No Comments »

ปราการ ขันปัญญา          จากการเปิดเผยของนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ ว่าเมื่อวันที่ 26 ..2557 เวลา 09.00 .ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ครั้งแรก ประจำปี 2557 ได้มีการชี้แจง พรบ.ท้องถิ่น  พร้อมเน้นการปฏิบัติงานต้องยึดประชาชนส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

จากนั้นได้จัดเลือกตั้งตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ ปรากฏว่า นายจักรี พาจรทิศ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา นายจรูญ ธาตุอินทร์จันทร์  เป็นรองประธานสภา และปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภา

ด้าน นายจักรี พาจรทิศ ประธานสภา ชี้แจงว่าจะเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30 น.เพื่อให้ นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารต่อสภา.