หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

Author by 15/08/14No Comments »

ขยัน  วิพรหมชัย       ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) เทศบาลตำบลอุโมงค์ .เมือง .ลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน

นายขยัน กล่าวว่า เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) 1 ใน 14 แห่งตามแผนการจัดการให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เพื่อให้บริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม  แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางของสำนักงาน กสทช. เพื่อกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง สร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย พัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้แก่สมาชิกในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชนบทและเพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเองให้กับประชาชน และสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เทศบาลตำบลอุโมงค์  โดยการสนับสนุนของสำนักงาน กสทช. มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยดำเนินการปรับปรุงศูนย์อินเทอร์เน็ต ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง แยกเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชน 10 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานภายในศูนย์ฯ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 16.00 น. – 19.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าว.