หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลเกาะคา รับรางวัลธรรมาภิบาล การเสริมสร้างธรรมาภิบาลดีเด่นตมบัญญัติ 20 ประการ

Author by 21/05/14No Comments »

36216081_20090806121626        ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา .เกาะคา .ลำปาง เมื่อวันที่ 15 ..2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วย ..เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมน- ตรีตำบลเกาะคา .เกาะคา .ลำปาง นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ .เกาะคา ร่วมกันให้การต้อนรับ ..ประพีร์ อังกินันทน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติคุณการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับดีเด่น ตามบัญญัติ 20 ประการ เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีให้แก่เทศบาลตำบลเกาะคา ที่ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เริ่มจัดทำโครงการนี้ มาตั้งแต่ปี 2554 และได้เชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับการประเมิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมโครงการจะต้องผ่านกระบวนการการประเมิน ตามบัญญัติ 20 ประการ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาค และมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานกลาง เป็นผู้ประเมินรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกหน่วยงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ

เทศบาลตำบลเกาะคา ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ บัญญัติ 20 ประการ ที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยมีคะแนนการประเมินมากกว่าร้อยละ 90 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ด้านน.ส.เพ็ญภัค กล่าวว่า รางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเกาะคา ได้มีการดำเนินงานด้านการบริหาร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด การสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วม และมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้เน้นการเปิดพื้นที่ทางความคิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ด้วยการอาศัยกลไก “เวทีข่วงผญ๋า” และเวทีประชาคมในทุกระดับ เพื่อสร้างสรรค์ความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่ได้ก่อให้เกิด การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในประเด็นปัญหาสาธารณะ พร้อมกับการปฏิบัติที่เน้นการเปิดเผยข้อมูล และการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต และต่อเนื่อง ภายใต้ความเสมอภาค เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อจะสร้าง ต.เกาะคา ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.