หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลเชิงดอย ชวนรักษาศีลห้าเทศกาล “เข้าพรรษา”

Author by 18/07/15No Comments »

   รูปที่ 1       “วันเข้าพรรษามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน และเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษา วันที่ 31 .. ไปจนถึงวันออกพรรษา วันที่ 27 ..2558 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม พระภิกษุสงฆ์จะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆ แต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียว ตามพุทธบัญญัติ การที่พระสงฆ์ประจำอยู่นานๆ  ย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตร ที่ประสงค์จะอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป พุทธศาสนิกชนจะงดเว้นจากอบายมุข จะบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนา

เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภายใต้การนำของ นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีฯ ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิพงค์  คงสัมพันธ์ ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีฯ และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. -4 พ.ย.2558 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต.เชิงดอย ได้ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ร่วมกัน “รักษาศีลห้า” บำเพ็ญกุศล อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวถึงโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาฯ ทางคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จะร่วมกับคณะสงฆ์ทุกวัดในตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ตลอดจนพ่อบ้าน -แม่บ้าน เด็กและเยาวชน ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรสัญจรรวม 11 วัด และอีก 1 สำนักสงฆ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 7 ส.ค. ที่วัดศรีประดิษฐ์ (วัดป่าคา) วันที่ 14 ส.ค. วัดอมราราม (วัดสันอุ้ม) วันที่ 22 ส.ค. วัดป่าไผ่ศรีโขง วันที่ 29 ส.ค. วัดโพธิทองเจริญ (วัดป่าตึงหลวง) วันที่ 6 ก.ย.วัดนิวาสไพรสณฑ์  (วัดกิ่วแล) วันที่ 12 ก.ย. วัดพระธาตุดอยกู่ วันที่ 20 ก.ย. วัดรังษีสุทธาวาส (วัดลวงใต้) วันที่ 27 ก.ย. วัดปทุมสราราม (วัดหนองบัว) วันที่ 5 ต.ค.วัดสุขเกษม (วัดป่าสักน้อย) วันที่ 10 ต.ค. สำนักสงฆ์พัฒนมงคล วันที่ 20 ต.ค.วัดนาถสำราญ (วัดบ้านเกาะ) และวันที่ 4 พ.ย.วัดร้องขี้เหล็ก

ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิพงค์  กล่าวเสริมว่าการจัดโครงการแต่ละแห่ง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.45 น.พุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายจะไปพร้อมกันที่วัดตามที่กำหนด จากนั้นจะมีพิธีโยงขันธ์ 5 โกฐาก สวดมนต์ทำวัตรเย็น ภาวนากรรมฐาน สมาธิกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ฯลฯ

“ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ฝากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปวัดทำบุญทุกวันพระ ร่วมกัน ลด ละเลิก จากอบายมุขทุกสิ่งทั้งปวง แล้วหันมารักษาศีลห้า ขัดเกลาจิตใจให้มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติแต่ความดี งดเว้นการทำความชั่ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จะส่งผลดีน้อมนำเยาวชน และประชาชน ให้เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งตนเป็นคนดี สังคมจะมีแต่ความสุขตลอดไป” นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าว.