หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลเชิงดอย พัฒนาบทบาทสตรีเป็น“แม่ศรีเรือน”

Author by 23/05/15No Comments »

   รูป 1       ปัจจุบันสตรีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีสตรีจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ไม่แตกต่างไปจากผู้ชาย ดังนั้นสตรีจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือผลักดันการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

อย่างไรก็ตามยังมีสตรีอีกจำนวนมาก ที่ถูกจำกัดบทบาท ความเสมอภาค การไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ดีพอ และขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของตน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของสตรีในพื้นที่ได้ดีที่สุด

เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภายใต้การนำของ นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีฯ นายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  ประกอบด้วย สำนักงานเกษตร อ.ดอยสะเก็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอยสะเก็ด สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ดอยสะเก็ด และ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และงบประมาณ ในการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย”ตามโครงการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชิงดอย หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ

โดยเปิดรับนักเรียนสตรีจาก 10 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.เชิงดอย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีอายุ 20 -60 ปี มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 80 คน มีการจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ร่วม MOU กำหนดกิจกรรมตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนในวันศุกร์เดือนละ 2 ครั้ง (ศุกร์เว้นศุกร์)  ตั้งแต่ เวลา 08.00 -16.30 น.และร่วมทำหน้าที่ครูผู้สอน และวิทยาการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

ทั้งนี้สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.2558 โดยนักเรียนสตรีทั้งหมดมาลงทะเบียนรายงานตัวเมื่อเวลา 08.00 น. จากนั้น มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงาน พร้อมนิมนต์ พระโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และเจ้าคณะ อ.ดอยสะเก็ด กล่าวสัมโมทนียกถาแก่นักเรียนสตรี และองค์กรเกี่ยวข้อง

ในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน นักเรียนสตรีอยู่ในชุดสีฟ้าที่ทางเทศบาลแจกให้ฟรี ต่างมีความรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ย้อนอดีตมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง ภาคเช้า วิทยากรรับเชิญจาก สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้ การฝึกพูดขั้นต้น เพื่อให้เป็นผู้กล้าแสดงออก

ภาคบ่ายมีการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ดอยสะเก็ด เสร็จแล้วมีกิจกรรมนันทนาการ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ โดยกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.เชิงดอย ก่อนเลิกเรียน นักเรียนสตรียังได้ออกกำลังด้วยกายบริหารเบื้องต้น และฝึกเต้นลีลาศ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานครื้นเครง สร้างความเป็นกันเองในหมู่คณะ

นายเฉลิม กล่าวว่าหลังจากเทศบาลตำบลเชิงดอย ประสบความสำเร็จจากการเปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิยาลัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)ในปีที่ผ่านมา ในปีนี้จึงขยายโครงการ จัดตั้ง “สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย”มุ่งส่งเสริมศักยภาพสตรีแม่บ้านในพื้นที่ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน จะเป็นไปอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาบุคลิก ภาพของตน ในด้านทักษะการพูด การแต่งกายที่เหมาะสมตามโอกาส การเดิน การเข้าสังคม ภาวะผู้นำ เรียนรู้การทำอาหารขึ้นชื่อ ขนม ความรู้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยการฝึกเต้นลีลาศ การเรียนการสอนแต่ละครั้ง ทางเทศบาลยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง ให้นักเรียนสตรีรับประทานฟรี มีรถรับส่งถึงหมู่บ้าน

“ผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มสตรี ตามนโยบายการดำเนินงานด้านสตรีที่ว่า “ภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิธรรม นำการพัฒนาสังคม” มีเป้าประสงค์ให้สตรีมีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีด้านทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่สตรี จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว บริหารจัดการตนเอง ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม จริยธรรม นำพาสังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข” นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าว.