หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

Author by 20/06/14No Comments »

อุดม อิ่นคำ copy          เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยนำตัวแทนเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สำหรับผู้ที่งดเหล้าในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา หรือตลอดไป จะได้รับรางวัลในฐานะบุคคลตัวอย่าง

จากการเปิดเผยของนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 8 ต.ค.2557 ทางเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลแม่คือ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่คือ จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลแม่คือได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ในการจัดกิจกรรมตลอดฤดูกาลช่วงเข้าพรรษา

ที่ผ่านมามีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทั้ง 6 หมู่บ้านๆละ 15 คน รวม 90 คน เพื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระ จะหมุนเวียนไปตามวัดทั้ง 7 แห่งในตำบล ซึ่งทางเทศบาลจะนิมนต์พระนักเทศน์มาแสดงพระธรรมเทศนา หากเยาวชนหมู่บ้านใด มาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับรางวัล และทุกวันพระกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะมาปฏิบัติธรรมและนอนถือศีลที่วัดด้วย

ทั้งนี้เป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ในการประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ลดละเลิกจากอบายมุขทุกสิ่งทั้งปวง สร้างสรรค์ให้หมู่บ้าน ตำบลเป็นสังคมที่น่าอยู่ สำหรับผู้ที่สมัครใจงดดื่มเหล้าเข้าพรรษา หรืองดเหล้าตลอดไป ทางเทศบาล จะมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเป็นบุคคลตัวอย่างอีกด้วย.