หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดอบรมทำปุ๋ยหมักฯ ให้ชุมชน

Author by 19/06/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy          ที่ชุมชนบ้านทุ่ง   .แม่สะเรียง .แม่สะเรียง .แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มิ..2557 นายอินทร  นันทสมบูรณ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ในนำ สมาชิกจาก 5 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนในเวียง ชุมชนมงคลทอง ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนมุสลิม  และชุมชนจองคำ ชุมชนละ 10 คน รวม 50 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและเศษผัก ที่คัดแยกจากครัวเรือน

เพื่อเป็นครอบครัวและชุมชนนำร่องในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เริ่มจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนนำขยะเปียกเศษพืชผักผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพโดย น.ส.ศศิวลัย นพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ

ด้านนายอินทร  นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง   กล่าวว่าโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเศษผัก ซึ่งเป็นขยะเปียกที่มีกันทุกครัวเรือนโดยเน้นให้มีการคัดแยกขยะจากครอบครัวสู่ชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต โดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).