หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลบ้านกลางสดุดีครูร่วมท้องถิ่น จ.ลำพูนจัดกิจกรรม

Author by 19/01/15No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy       เมื่อวันที่  16 .. 2558  ที่ หอประชุมโรงเรียน เทศบาล 1 บ้านกลาง .บ้านกลาง .เมือง .ลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .ลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย ดร.ประสิทธิ จันทกลาง นายกเทศมนตรีฯ จัดงาน วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ลำพูน เข้าร่วมในพิธี โดยมีนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน

ภายในงาน มี การประกอบพิธี ทำบุญ เพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับ , มีพิธี อ่านโองการ อัญเชิญบูรพาจารย์ , สวดระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูผู้เข้าร่วมพิธี ได้กล่าว คำปฏิญาณตน เป็นครูที่ดี

นาย ประดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่น จ.ลำพูน กล่าวถึงการจัดงานวันครู ครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลบ้านกลาง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์    เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส  ่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ

โอกาสนี้ รอง ผวจ.ลำพูน ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557, รางวัล หนึ่งแสนครู ประจำปี 2557 ,รางวัล ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2557 และ รางวัลเกียรติยศของครู รวม 73 รางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในวิชาชีพครู เป็นบทบาทที่มีความสำคัญในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม.