หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลบ้านกลาง จ.ลำพูน รับรางวัลดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ปี 56

Author by 30/04/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copyนายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง .เมือง .ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลได้เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับราง วัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 จากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นอย่างรูปธรรม ผลการคัดเลือกปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2557 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

นับเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชน คณะผู้บริหารรวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาล โดยเฉพาะกลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.บ้านกลาง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานด้านสตรีและครอบครัว ในการพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตลอดจนการคุ้มครองพิทักษ์สตรี สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวจนส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อย่างไรก็ตามเทศบาลไม่ได้ทำงานเพื่อคาดหวังว่าจะได้รับรางวัล แต่เทศบาลต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ใน ต.บ้านกลางให้มีความสุขต่อไป  นายประสิทธิ์ กล่าว.