หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลริมปิงจัดอบรมภาษาเตรียมรับประชาคมอาเซียน

Author by 4/06/14No Comments »

เอนก มหาเกียรติคุณ          นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง .เมือง .ลำพูนจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลุ่มสตรีแม่บ้าน .ริมปิง สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-27 .. 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลริมปิง โดยมี ..ฉวีวรรณ กันทะวงศ์วาร และ นางทัศนีย์ บุญมาภิ ผู้อำนวยการโรงเรียนริมปิง เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำกลุ่มสตรี และผู้นำกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชน .ริมปิง ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน

          เพื่อให้กลุ่มสตรี มีการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในอนาคต ประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

ดังนั้นประชาชนคนไทยทุกคนจะ ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือการเพิ่มทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษากลางของอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร โดยผู้ผ่านการอบรมทุกคนได้รับมอบวุฒิบัตรด้วย.