หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลหนองป่าครั่ง ชม. พร้อมจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

Author by 7/06/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy          เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง .เมือง .เชียงใหม่ เป็นองค์ปกครองส่วนท้อง ถิ่นอีกแห่ง ที่เป็นชุมชนเมือง มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลรวม 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่ และหมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว

หลังจากได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2538 จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน         เทคะแนนเสียงให้ชนะการเลือกตั้งนายกฯ ทุกครั้งรวม 4 สมัยติดต่อกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2557 นาย   สมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะผอ.กกต.ประจำเทศบาลฯ ได้ประกาศเปิดสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค.2557 ปรากฏว่ามี นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว ได้หมายเลข 1 โดยไม่มีคู่แข่งขันทางการเมือง

ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวชี้แจงว่าจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนถึงหลังวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ให้ทางเทศบาลฯ หารือไปยัง กกต.ประจำจังหวัด เพื่อเสนอกลับไปยัง กกต.กลาง ในการจัดเลือกตั้งต่อไป

นายชฎิลพงษ์ กล่าวถึงการเตรียมการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย มี 2 หน่วยเลือกตั้ง โดยตั้งเป้าจากจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5 พันกว่าคน จะไปใช้สิทธิ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 คณะ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีการเตรียมพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว จากการที่ กกต.กลางมีมติให้เลื่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย.นี้ ทางเทศบาลฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งจดหมายเวียนไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหลังคาเรือนแล้ว ส่วนกำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนจะมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบอีกครั้ง

สำหรับประชาชนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ผ่านมา เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง จะสามารถลบล้างการเสียสิทธิ์ทางการเมือง.