หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลแม่คือ…รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เฉลิมพระเกียรติ 2 เมษา

Author by 4/04/15No Comments »

รูปที่2       ในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เม..2558 องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และปลาบปลื้มปีติ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

“เทศบาลตำบลแม่คือ” ภายใต้การนำของ นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีฯ นางศรีไว ยะจา ประธานสภาฯ นายอดุลย์ เตชะ    นายฉลอง เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรีฯ น.ส.สุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯ  นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี  รองปลัดเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2558  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ โดยมีพสกนิกรทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบล มาร่วมงานนับพันคน

เริ่มภาคเช้า มีการจัดทำบุญตักบาตรพระครูถาวรบุญรังษี เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง และเจ้าคณะตำบลแม่คือ พระภิกษุ และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เสร็จแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมคณะนำผู้ร่วมงานประกอบพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดงานครั้งนี้ทางเทศบาลได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  จัดส่งนักเรียนช่างตัดผม -เสริมสวย มาให้บริการฟรี  พร้อมทั้งจัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้       มีประชาชนนำกล้าพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล มาร่วมทำบุญ ทางเทศบาลฯ จะนำกล้าพันธุ์ไม้ไปปลูกตามสถานที่สาธารณะ วัด โรงเรียน  บริเวณริมถนนตามหมู่บ้าน สร้างความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

รูปที่3      ภายในงานยังมีการแจกเงินสวัสดิการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย (เบี้ยยังชีพ) ประจำเดือน เม.ย.2558 แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ด้อยโอกาส รวมกว่า 700 ราย ท่ามกลางบรรยากาศพื้นบ้านล้านนา มีการแสดงซอพื้นเมือง สร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันยังจัดให้มีการจับสลากรางวัลหางบัตร ผู้โชคดีได้รางวัล ข้าวสาร ตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน จากนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯอีกด้วย

“การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เป็นการหล่อหลอมดวงใจเหล่าพสกนิกรในตำบลแม่คือให้เป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพราะต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระกรณียกิจของพระองค์ในทุกๆด้าน ที่ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งผองแผ่นดินรูปที่4

นอกจากนี้ยังก่อเกิดพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ ของประชาชนใน ต.แม่คือ ที่จะร่วมมือกับทางเทศบาลฯ และฝ่ายท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมพัฒนาในทุกด้าน ให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี  เมื่อทุกคน “คิดดี พูดดี ทำแต่ในสิ่งที่ดี”ท้องถิ่นจะมีความน่าอยู่ ส่วนประชาชนจะมีความสุขกันถ้วนหน้า” นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวในที่สุด.