หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลแม่ปูคาขอกู้ 17 ล้านเนรมิตอาคารหลังใหม่

Author by 25/11/14No Comments »

   สุพจน์ วรรณก้อน       สภาเทศบาลตำบลแม่ปูคาไฟเขียวให้คณะผู้บริหารยื่นหลักฐานขอกู้เงิน 17 ล้านบาท นำมาดำเนินการจัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เพื่อขยายการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย

นายดวงจันทร์ อุตมา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าประชุม

วาระสำคัญในการประชุม นายสุพจน์ ได้เสนอญัตติขอกู้เงินจากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย วงเงินจำนวน 17 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ขนาด 3 ชั้น บนที่ดินหมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 ต.แม่ปูคา ขนาด 9 ไร่ ที่เทศบาลฯจัดซื้อไว้แล้ว เพื่อขยายการรองรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการอภิปรายสอบถามรายละเอียดโครงการ จากนั้นประธานสภาเทศบาลได้ให้สภาเทศบาลลงมติ ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

สำหรับขั้นตอนต่อไป จะให้ทางปลัดเทศบาลดูแลเรื่องเอกสารการยื่นขอกู้เงิน จากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป.