หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เผยชื่อ 3 คณะกรรมการสภา อบจ.ชม.

Author by 15/08/12No Comments »

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2555 เวลา 14.00 น.นายสงบ กันทะแก้ว ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.เข้าประชุม 41 คน ลากิจ 1 คน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา อบจ. เชียงใหม่ สำหรับคณะกรรมการสตรีและเยาวชนและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย นายอารีย์ ชัยขัน ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง เขตเลือกตั้งที่ 1,นายสุพล ณ วิชัย ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เขตเลือกตั้งที่ 2,นายสุพจน์ กองเงิน ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เขตเลือกตั้งที่ 1, นายประเสริฐ ทรงคำ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายพิพัฒน์พงศ์ เดชา ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 1

คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา ประกอบด้วย นายจำเริญ ย่างไพบูลย์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.พร้าว เขตเลือกตั้งที่ 1, นางกรรณิกา เตโชฬาร ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.เมือง เขตเลือกตั้งที่ 4, นายอดุลย์ บุญใส ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ฝาง เขตเลือกตั้งที่ 2, นายจีรเดช จีแดง ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า  เขตเลือกตั้งที่ 1

คณะกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นส.สกาวเดือน เวชสัมพันธ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.เมือง เขตเลือกตั้งที่ 6, นายนิพนธ์ ใจวงศ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย เขตเลือกตั้งที่ 1, นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน เขตเลือกตั้งที่ 1, นายเหรียญ ก้อนพัน ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายประสิทธิ์ แสงจันทร์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง เขตเลือกตั้งที่ 1

สำหรับคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีการคัดเลือกประธานกันอีกครั้ง.