หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เมืองน่านระดมคลังสมองเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

Author by 8/06/15No Comments »

พลเมืองเกียติยศ          เมื่อวันที่ 5 มิ.. 2558 ที่โรงแรมเทวราช .เมือง .น่าน  นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จัดประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 พร้อมการเสวนา ในหัวข้อเมืองน่านเป็นเมืองแห่งความสุขเพื่อการพัฒนาเมืองน่าน ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ประกอบกับ .น่านและเทศบาลเมืองน่าน เป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติ ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 22-25 .. 2558

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหา วิทยาลัยรังสิต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายสุบรรณ ครองใจ ผอ. กองโครงการสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายถาวร เพ็ชรบัว ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) และมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุมคลังสมองในครั้งนี้ จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีให้ จ.น่าน ได้แก่ นพ.นิวัติชัย สุจริตจันทร์ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เมืองน่าน จนได้รับการยกย่องเป็น “พลเมืองเกียรติยศเมืองน่าน” นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “น่าน: คิดให้ใส คิดให้ไกล” โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ และการเสวนาหัวข้อ “เมืองน่านเมืองแห่งความสุข” ในประเด็น ทำอย่างไรให้สะอาดและสวยงามสมกับเป็นห้องรับแขกของ จ.น่าน, รักษาอัตลักษณ์ให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนองต่อการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย,เมืองสิ่งแวดล้อมดี การจัดการขยะ ตามวาระแห่งชาติได้อย่างไรให้เหมาะสม,สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้สัมผัสได้ และสร้างเมืองธรรมาภิบาล เป็นเทศบาลปลอดคอรัปชั่น พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนเอื้ออาทรและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ.