หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เมืองแพร่อบรมอาสาสมัคร

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180            นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ จัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ด้านภัยโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ ชั้น 3 โดยมีแกนนำ อสม.จำนวน 40 คน จาก18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมอบรม 

ทั้งนี้เพื่อให้ อสม.ได้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด โดยวิธีการพูด การเขียน บทความนำเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อมีการเจ็บปวดขึ้นมาจะอาศัยแต่การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ แต่ควรเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนประกอบ ขณะที่มีโรคติดต่อและภัยสุขภาพเกิดขึ้นบ่อยๆ และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรค ประชาชนควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่เป้าหมาย การให้บริการข่าวสารจำเป็นต้องมีทักษะในการพูดประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลข่าว การเขียนบทความ การให้ข้อเท็จจริงได้อย่างกะทัดรัด ถูกต้องชัดเจน ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ ทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในอันที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ  อสม. นับเป็นบุคลากรด้านสาธารณาสุข ที่มีความสำคัญจะช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้แก่ประชาชน ในชุมชนได้เป็นอย่างดี.