หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เหลียวหลัง 4 ปีเต็ม..กับผลงานนายกฯ คเชน เจียกขจร

Author by 21/03/15No Comments »

นายคเชนเจียกขจร     ภายใต้พื้นที่รับชอบ 6.1 ตารางกิโลเมตร ของเทศบาลตำบลช้างเผือก .เมือง .เชียงใหม่ อยู่ติดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แบบก้าวกระโดด ตลอดเวลา 4 ปี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม การทำงานในพื้นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การขับเคลื่อนและบริหารงานของ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้มีแนวคิดเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการประกอบด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่    องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลช้างเผือกจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล ให้ชาว ต.ช้างเผือก  มีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม” นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น โดยมีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีการใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับผังเมือง และการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมืองในพื้นที่ มีแนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กำหนดรูปแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างสร้างพื้นฐานด้านต่างๆเพิ่มเติม ให้สอดรับกับลักษณะของพื้นที่ สร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนั้นยังมีแนวทางการพัฒนาจัดระเบียบการจอดรถ การสัญจร และเพิ่มทางเลือกในการสัญจรในพื้นที่ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยช่างเคี่ยนฝั่งขวา (ช่วงถนนช่างเคี่ยน ซอย 5 – ซอยหลังสวนโกสิ่ว) โดยโครงการนี้ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงลำห้วยช่างเคี่ยน ก่อสร้างถนนหลังสุสานช่างเคี่ยน เลียบลำห้วยช่างเคี่ยน ทำให้สามารถใช้เป็นทางลัดจากชุมชนช่างเคี่ยน    ออกสู่ถนน ห้วยแก้วได้

เยี่ยมคนป่วย3      นอกจากนั้น นายคเชน ยังมีนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ให้ความสนใจกับปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อให้ทุกชุมชนได้รับการดูแล ได้รับคำแนะนำในการรักษาพยาบาล  และการบริการด้านการแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ช้างเผือก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมและให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่เดินทางมารักษาลำบาก โดยจะออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตลอดจนได้จัดกิจกรรมและจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน นำความเข็มแข็งมาสู่เศรษฐกิจในชุมชน เสริมสร้างให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

หลังจากครบวาระในวันที่ 26 มี.ค.2558 นายคเชน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามมติของ คสช.ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก “นักการเมืองคนรุ่นใหม่ไฟแรง”ได้ส่องกล้องมองไกล ถึงแผนงานเนรมิตถนนสายวัฒนธรรม จากสี่แยกรินคำ มายังวัดเจ็ดยอด และเชื่อมต่อไปทางแยกข่วงสิงห์ แก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ  สร้างถนนเลียบทางสายเชียงใหม่ -ลำปาง ขนาดกว้าง 2 -2.5 เมตร แบ่งเป็นช่องคนเดิน และช่องจักรยาน จะมีการปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่น บางจุดที่ไม่บังอาคารร้านค้า รวมทั้งจุดนั่งพัก ให้แล้วเสร็จภายทันภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้ทันการเฉลิมฉลอง จ.เชียงใหม่ ครบ 720 ปีเปิดถนนโกสิ่ว

นอกจากนี้ยังมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติม ป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีการจราจรหนาแน่น และผู้คนพลุกพล่านในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างความอบอุ่นใจให้ประชาชนโดยทั่วไป

“ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. แกนนำชุมชน คณะสงฆ์ รวมถึงประชาชนใน ต.ช้างเผือก ที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงาน พัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างดี และยังมีงานสำคัญที่รอการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ ในฐานะนักการเมือง จะเฝ้านับเวลารอวันเลือกตั้งสมัยต่อไป เพื่อพิสูจน์ตัวเอง” นายคเชน กล่าวในที่สุด.

ราชสีห์“(หนุ่ม)