หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่คือผ่านฉลุยงบ27ล้านขอกรม 5 ล้านเสริมอาคารโรงเรียน

Author by 17/09/14No Comments »

อุดม อิ่นคำ          สภาเทศบาลตำบลแม่คือไฟเขียวร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงิน 27 ล้านบาทเศษ นายกเทศมนตรีเผยประสานของบจากกรมฯ เพื่อนำมาต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล และบ้านพักผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง

จากการเปิดเผยของนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาล ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ซึ่งคณะผู้บริหารประมาณการไว้ในวงเงิน 27  ล้านบาทเศษ

โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน อาทิ ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อ เอช.ไอ.วี. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

สำหรับงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางทุกมีสภาพชำรุดทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบล เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1.2 ล้านบาท ในการจัดซื้อรถตู้เพื่อใช้ในราชการ โครงการสร้างโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ วงเงิน 2 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเพิ่มเติมอีก 8 จุด

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวชี้แจงอีกว่าทางเทศบาลยังประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 5 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเสริมโรงเรียนอนุบาล รองรับนักเรียนอนุบาลที่มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการขอสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านพักผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง.