หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลแม่คือ..ตั้งศูนย์ฯขจัดปัดเป่าทุกข์ของประชาชน

Author by 21/02/15No Comments »

รูป1      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำตำบล ให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ การแก้ปัญหาภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดถึงการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำรงธรรมฯ เมื่อเดือน ก.ย.2557 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล โดย นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีฯ ดำรงตำแห่งประธานกรรมการ นายฉลอง เครื่องนันตา และ นายอดุลย์ เตชะ รองนายกฯ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมี น.ส.สุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการ

นายอุดม กล่าวว่าได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกส่วนงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (FACE BOOK) ของเทศบาล ทางไลน์ โทรศัพท์ และโทรสาร เพื่อให้การแก้ปัญหาของประชาชนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประการสำคัญประชาชนผู้ร้องเรียนทุกราย ต้องได้รับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาจนลุล่วง

ด้าน น.ส.สุริศรี กล่าวว่าที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่คือ ได้รับการร้องเรียนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 เรื่อง อาทิ กลิ่นเหม็นของฟาร์มไก่ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3 ทางศูนย์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน นำปัญหาที่ประสบรายงานให้คณะกรรมการศูนย์ฯพิจารณา จากนั้นได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงฟาร์มไก่ ทั้งการเปลี่ยนอาหาร ใช้นำยาอีเอ็ม (ชีวภาพ) ในการกำจัดกลิ่น  ให้ข้อแนะนำตากมูลไก่ในช่วงที่มีแสงแดดจ้าขจัดการเกิดกลิ่นเหม็น จากนั้นทางศูนย์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจประเมินผลภายใน 7 วัน ปรากฏว่าปัญหากลิ่นเหม็นของฟาร์มไก่แห่งนี้ได้บรรเทาเบาบางลง ทางศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ประชาชนผู้ร้องเรียนทราบ และเป็นที่พึงพอใจ

กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนบ้านป่าบง หมู่ที่ 4 จากปัญหาการปล่อยน้ำเสียของบริษัทเบทาโกร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงพื้นที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรางระบายน้ำ มีการตรวจประเมินผลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับตลาดสดแม่คือ ที่ได้รับการร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน เมื่อเห็นว่ามีการแก้ไขต้นตอของปัญหาแล้ว ทางศูนย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการ และประชาชนร้องเรียนรับทราบ รวมทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

“สำหรับปัญหาในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คือ ที่มักมีประชาชนร้องเรียนอยู่เนืองๆ ได้แก่ปัญหาถนน หรือไหล่ทางชำรุด กลายเป็น “กับดัก”เกรงจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เมื่อตรวจสอบแล้วหากเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยใช้งบประมาณไม่มากมาย จะให้กองช่างประจำเทศบาล ประมาณการงบประมาณ และจัดการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน แก้ปัญหาความวิตกกังวลหรือความเดือดร้อนของประชาชน ในการขับขี่ยานพาหนะบนถนนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด ส่วนปัญหารถบรรทุกดินที่โชเฟอร์ขับรถในทางสาธารณะหรือหมู่บ้านด้วยความเร็ว ทำให้เกิดฝุ่นละอองคละคลุ้ง ได้แจ้งผู้ประกอบการมาทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางศูนย์ฯ ขจัดปัดเป่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป” ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ กล่าว

นอกจากนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่นเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมฯ ตำบลอื่นๆ ได้แก่ “ปัญหาหนี้สินนอกระบบ”เมื่อมีประชาชนผู้เป็นลูกหนี้มาร้องเรียนกับทางศูนย์ฯ กล่าวหาฝ่ายเจ้าหนี้เรียกเก็บอัตรา “ดอกเบี้ยแพงมหาโหด”ทางศูนย์ฯ จะเรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมาตกลงไกล่เกลี่ยหาทางออก หากตกลงกันได้ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงใหม่ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของ คสช.นับเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนด้านต่างๆ ที่จะได้รับความสะดวกในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปร้องเรียนถึงอำเภอ หรือระดับจังหวัด เช่นที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะการสร้าง “ความปรองดอง” สมานฉันท์ตั้งแต่ละดับฐานราก ระดับหมู่บ้าน ไปยังระดับตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งระดับชาติ ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีความสุขในการดำรงชีวิต.