หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

โครงการครอบครัวคุณธรรม เทศบาลเชิงดอยมุ่งสร้างสังคมเข้มแข็ง

Author by 30/05/14No Comments »

news_2_161         เมื่อวันที่ 24 .. 2557 งานสวัสดิการ เทศบาลตำบลเชิงดอย .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ จัดโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปี 2557 โดยมีนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานเปิดโครงการ วัดประทุมสราราม หมู่ที่ 12 .เชิงดอย

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่าโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2557 มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประกอบด้วย กิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการผ่อนคลายและพร้อมรับข้อมูลต่างๆ มีการฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ กิจกรรมเปิดใจด้วยรักและผูกพันฯ สร้างความสัมพันธ์ครอบครัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด มาเป็นวิทยากร ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบิณฑบาตความทุกข์ ถามตอบปริศนาธรรม ฟังเทศน์ และรับศีล จากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เรามุ่งหวังให้พื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นสังคมที่เข็มแข็ง และเป็นสังคมที่มีความสุข ดังนั้นจึงต้องเริ่มสร้างรากฐานของสังคมให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยเริ่มจากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครอบครัวเกิดวามเข้มแข็งและมีความสุขบนพื้นฐานของการพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์วัดประทุมสราราม โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าว.