หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ให้อปท.ร่วมแก้อุบัติเหตุถนนอำเภอรอบนอกเกิดขึ้นสูงต้องหาทางป้องกันเร่งด่วน

Author by 25/08/14No Comments »

hotnews09042014105934          จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 22 ส.ค.นี้  เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัด  โดยมี  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.ในฐานประธานกรรมการ  เป็นประธานการประชุม  หลังผ่านวาระอื่นๆ ถึงวาระสรุปผลการถอดบทเรียนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  และประเพณีสงกรานต์  ปี 2557

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรายงานว่า  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางหลักเขตเมืองเชียงใหม่  สามารถควบคุมได้ดีขึ้น  มีแนวโน้มลดลง  แต่ตามอำเภอรอบนอกซึ่งเป็นถนนสายรอง  ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างสูง  ส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ  และผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย  เป็นสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างน่าเป็นห่วง

ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า  จะต้องขยายพื้นที่การควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยออกสู่อำเภอรอบนอก  ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นที่ในหมู่บ้าน  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ให้ปฏิบัติ ตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้แต่งตั้งให้ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนด้วย  ให้ทำหน้าที่ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  แจ้งถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ  และถือปฏิบัติ  พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  มาตรการนี้คาดว่าจะสามารถลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนลงได้.