หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ไฟเขียวงบ568ล้าน กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครชม.

Author by 9/06/14No Comments »

เทศบาลนครเชียงใหม่          สภาเทศบาลนครเชียงใหม่เห็นชอบ ให้คณะผู้บริหารก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย     วงเงิน 568,606,105 บาท กำหนดระยะเวลา 5 ปี

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2557 เวลา 13.30 น.น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 มีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้      นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 872,790 บาทเพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้บริษัทโชคทวี อิเล็คทริคอล โปรดักส์ จำกัด ตามที่สำนักปลัดเสนอ ขออนุมัติโอนเงินรายจ่ายไปจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุจำนวน 3 เครื่องรวมราคา 90,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ขอสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ราคา 26,200 บาท

นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ ได้เสนอต่อสภาในการก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยวงเงิน 568,606,105 บาท กำหนดระยะเวลา 5 ปี และขอกู้เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล เทศบาล ทั้ง 4 แห่ง วงเงิน 20 ล้านบาท แต่ละญัตติสมาชิกสภาเทศบาลต่างมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์.