หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ไฟเขียวอัดงบโรงตึ๊ง 25 ล. ผ่านสภาเทศบาลนครชม.

Author by 11/03/16No Comments »

         thainews180       สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ “ไฟเขียว” ให้สถานธนานุบาล 4 กู้เงินจากสถาบันการเงิน 25 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง ในการให้บริการประชาชน นำสิ่งของมาจำนำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมรองรับช่วงเปิดเทอมใหม่ กลางปีนี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 มี.ค. 2559 น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (อาคาร 1 ชั้น 2) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลฯ นำข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เสนอให้สภาฯพิจารณาญัตติ     ตามที่สถานธนานุบาล 4 เทศบาลฯ ได้ขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดต้นพะยอมจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อนำเป็นทุนเสริมสภาพคล่อง ในการรับจำนำสิ่งของจากประชาชนผู้มีรายได้น้อย ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมใหม่กลางปีนี้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากทางจังหวัดแล้ว

โดยประธานสภาฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม ต่างเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  18 ต่อ 0 การประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 14.30 น.