หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

18 อปท. ต้องชลอการเลือกตั้ง

Author by 22/06/14No Comments »

ศุภชัย สมเจริญ                 การที่ พล..ประยุทธ์ จันทร์         โอชา ผบ.ทบ. ประกาศในนามหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 .. 2557 ดังนั้นนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะจึงมีมติเห็นควรให้ชะลอการเลือกตั้งทุกระดับ ที่จะมีขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 28 ..ถึง 29 มิ..2557 โดยให้เลื่อนออกไปจนกว่า กกต.จะมีมติเปลี่ยนแปลง และให้งดการหาเสียงโดยสิ้นเชิง ตามนโยบายของ คสช.

สำหรับ จ.เชียงใหม่ ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ อบต. และเทศบาลตำบล ที่จะมีการเลือกตั้งในห้วงที่กำหนดรวมแล้ว 18 แห่ง ในพื้นที่ 13 อำเภอ ต้องชะลอจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนดังนี้ อ.แม่ริม เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เนื่องจากครบวาระ และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากคนเดิมเสียชีวิต, อ.สะเมิง  เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.แม่สาบ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากคนเดิมลาออก, อ.แม่อาย เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.ท่าตอน เขตเลือกตั้งที่ 10 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก, อ.สันป่าตอง เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.มะขามหลวง เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่เสียชีวิต

อ.เมือง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เนื่องจากครบวาระ, อ.ฝาง เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.แม่งอน เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่เสียชีวิต และเลือกตั้งซ่อม ส.อบต.แม่สูน เขตเลือกตั้งที่ 15 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก, อ.แม่แตง เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.บ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก และเลือกตั้งซ่อม ส.อบต.สันป่ายาง เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่เสียชีวิต, อ.เชียงดาว เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.เชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 13 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว กรณีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

อ.แม่วาง เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.ทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก และเลือกตั้งนายก อบต. ดอนเปา  กรณีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง, อ.แม่ออน เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.ออนเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก, อ.สันกำแพง เลือกตั้งซ่อม ส.อบต. แช่ช้าง เขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่ลาออก, อ.หางดง เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหารแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่เสียชีวิต, อ.พร้าว เลือกตั้งซ่อม ส.อบต.แม่แวน เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 1 ตำแหน่ง แทนคนเดิมที่เสียชีวิต

นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากได้รับคำสั่งจาก กกต.กลาง ให้ชะลอการเลือกตั้ง แต่ทางสำนักงานได้มีการเตรียมการจัดเลือกตั้งไว้พร้อมสรรพแล้ว ทั้งการสรรหากรรมการประจำหน่วย การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดอบรมผู้สมัครรับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เป็นต้น

หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการสมัครรับเลือกตั้งไปก่อนแล้ว และได้มีการขึ้นป้ายหาเสียง พร้อมแผ่นพับ ใบปลิวหาเสียง ที่ระบุวันเลือกตั้งเดิม จะไม่มีผลกระทบมากนัก สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขวันเลือกตั้งใหม่ในภายหลังได้ เป็นการเลือกตั้งวงแคบเฉพาะท้องถิ่น (ตำบล) การประชาสัมพันธ์จึงเป็นที่ทราบกันได้ง่าย ส่วนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงนี้มีข้อห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมือง โดยห้ามไม่ให้มีการหาเสียงอยู่แล้ว

ในมุมมองส่วนตัว “นักการเมืองท้องถิ่น”ที่ดี จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีแนวคิดการทำงาน รู้สภาพปัญหาในพื้นที่ มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน สามารถจับต้องได้ ประการสำคัญจะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ทั้งตนเองและประชาชน มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนพวกพ้องบริวาร และจะต้องเป็นนักประสานที่ดีในทุกระดับ เพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่น นายทรงพล กล่าว.