หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Author by 3/09/12No Comments »

เห็นชอบ…..สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้ นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรี จัดสรรงบประมาณจากเงินจ่ายขาดสะสมของเทศบาลวงเงิน  1,299,300 บาท ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม 12 โครงการ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ.