หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ชม.ให้นักกีฬาเยาวชน ขึ้นทะเบียนก่อน20สค.

Author by 30/07/14No Comments »

thainews180                ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ นักกีฬาเยาวชนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน “หริภุญไชยเกมส์” ไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาโดยด่วน

                  นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำพูน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5   ครั้งที่ 31  ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2557   ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมกีฬาจังหวัด  จะส่งนักกีฬาเข่ารวมการแข่งขัน ในครั้งนี้ทุกชนิดกีฬา   โดย ขอให้นักกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ ที่ยัง  ไม่ขึ้นทะเบียนนักกีฬา ให้รีบไปดำเนินการ   ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด  ภายใน   วันที่ 20 สิงหาคม 2557

นักกีฬาสามารถขึ้นทะเบียนได้ 3    ทาง คือขึ้นตามสูติบัตร โดยจะต้องนำ  สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง ขึ้นตามสถานศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักกฬากำลังศึกษาอยู่และขึ้นตามสถานประกอบการ  จะต้องมี          ใบประกันสังคม และ ทะเบียนห้างร้าน ที่นักกีฬา  ทำงานอยู่   การขึ้นตามสถานประกอบการนั้น  ในการแข่งขัน “หริภุญไชยเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5  จะมีกีฬา ประมาณ 5-6 ชนิดกีฬา ที่จะกำหนดอายุนักกีฬาขึ้นไปเป็นอายุ  ไม่เกิน 20 ปี.