หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวพิธีปิดจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวราย

โดยนายคมสัน กล่าวว่าการให้ความสำคัญกับเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยที่เป็นชาวไทยภูเขา ได้มีกิจกรรมทางการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะและการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้นักกีฬามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วย่อมส่งผลถึงจิตใจได้เป็นอย่างดี  เพราะการเล่นกีฬานั้นจะมีทั้งคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย” แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย” แล้ว ยังเป็นการพัฒนาให้เยาวชนชาวไทยภูเขาพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทางเล่นกีฬาทุกประเภทนั้นทำให้ผู้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดได้เป็นอย่างดียิ่ง  เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาให้สูงขึ้นต่อไป นักกีฬาที่รักทุกท่าน การแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะทุกคนและสำหรับผู้ที่แพ้ก็ขอให้พยายามฝึกฝน เพื่อจะพบความสำเร็จในโอกาสต่อไป และขออำนวยพรให้นักกีฬาและผู้มีเกียรติ ทุกท่านจงมีความสุข และจงเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ 

ด้านนางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในทุก ทุกพื้นที่ที่เป็นชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม ฟื้นฟูภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทยภูเขา สร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 102 ทีม ดังต่อไปนี้ 1. กีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย จำนวน 32 ทีม 2. กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 16 ทีม 3. กีฬาวอลเลย์บอล หญิง จำนวน 16 ทีม 4. กีฬาวู้ดบอล จำนวน 10 ทีม 5. กีฬาเปตอง จำนวน 10 ทีม 6. กรีฑา จำนวน 8 ทีม 7. กีฬาพื้นบ้าน จำนวน 10 ทีม ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 –8 กันยายน 2563 การจัดการแข่งขันประธานพิธีปิดการแข่งขันนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุน และได้ให้เกียรติได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ดังต่อไปนี้

 1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 2. การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 3. การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 4. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กทอฝันปันรัก คริสตจักรพระสิริฝาง 5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 7. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 8. โรงเรียนวชิราลัย 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 10. เครือข่ายพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อำเภอดอยสะเก็ด 11. กรมพลศึกษา ท่านประธานได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ๑. กีฬาฟุตบอล 7 คน ปี รางวัลอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีมคริส FCได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมงานสายแข็ง ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CM. yunnan ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มาดามนิด ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ➢ ประเภททีมเดี่ยวชาย รางวัลอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีม กัลป์ยาณิวัฒนา 878 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ทุ่งยั้วะ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ชมรมลูกหวายอมก๋อย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท ➢ ประเภทชายคู่ รางวัลอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีม กัลป์ยาณิวัฒนา 878 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ Bได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ทุ่งยั้วะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ รางวัลกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รางวัลอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีม อำเภออมก๋อย ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกัลยาณิวัฒนา 878 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลท่าเตื่อมืดกา ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี