หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ลำพูนตั้งทีมงานลุยสุพรรณ

Author by 22/02/16No Comments »

thainews180                พ่อเมืองจามเทวี ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”ในระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 นั้น นักกีฬาเยาวชนจากเมืองเจ้าแม่จามเทวี จังหวัดลำพูน ๆได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา เพื่อให้ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงนามในประกาศจังหวัดลำพูน แต่งตั้ง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูแลนักกีฬาเยาวชนลำพูนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ประธานกรรมการ พล.ต.ต.กริช กิติลือ รองประธานกรรมการ พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รองประธานกรรมการ, กรรมการประกอบด้วย นายบรรจง ไชยรังสี, นายจรูญ คำปันนา,นายกัลป์ สะคำปัน,นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ,นายชินชัย แก้วเรือน, นายวุฒิ นันทขว้าง,น.ส.พรรณิภา แย้มชุติ,นายแสวงชัย ยศกาศ,นายนคร อุนจะนำ, นายวรุตม์ วัลลิภากร,นายวิชาญ หอยแก้ว,นาย กฤษฎา สมบูรณ์,นายเอกสิทธิ์ กันทาเดช,นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์,นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่, นายพิเดช จันทร์ศิริ,นายศุภกาญจน์ รัตนพรหม,นายณัฐรัชต์ เสียงใส,นายสุพัตร เมฆทับ,นายกาน อุ่นเรือน, น.ส.ศตพร ปานตะละสี,นายจุมภฏ ไชยประสิทธิ์,นายธนวรรธน์ สุริยะวงศ์, น.ส.สุพัตรา สานมะโน, โดยมี ด.ต.วิทยา      สะคำปัน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในส่วนของ ผู้แทนจังหวัดลำพูน ที่จะต้องเดินทางไปดูแลนักกีฬาจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ต้นจนการแข่งขันเสร็จสิ้น มี นายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์ เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬา น.ส.ศตพร ปานตะละสี รองหัวหน้าคณะนักกีฬา กรรมการมี นายจุมภฏ ไชยประสิทธิ์,นายธนวรรธน์  สุริยะวงศ์ น.ส.สุพัตรา สานมะโน.