หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวกีฬา

สพล.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษา

Author by 17/03/16No Comments »

        thainews180        สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไประดับ ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ แจ้งว่า สถาบันฯจะคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  รอบทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี(ศศ.บ) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต4ปี(ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายโทรศัพท์ 0-5322-3320 หรือสมัครทาง    เวปไซต์ www.ipecm.ac.th