หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เทศบาลชม.ออกระเบียบการขอใช้สนาม

Author by 26/03/12No Comments »

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะจัดระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เชิญผู้ที่ใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ในการส่งเสริมกีฬาก็ดี จัดกิจกรรมต่างๆก็ดี เข้ารับทราบระเบียบ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกมา หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ปรับสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ซึ่งสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่เคยใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าสาธารณะต่อไป จึงได้กำหนดระเบียบการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายความว่าศูนย์เยาวชน-ประชาชน,สนามฟุตบอล 1,สนามฟุตบอล 2,โรงพลศึกษา 1 โรงพลศึกษา 2 โรงพลศึกษา 3 สนามเทนนิส,สนามยิงปืน,อาคารเทควันโด,อาคารเทเบิลเทนนิส,และอาคารอื่นๆ รวมถึงบริเวณพื้นที่ว่าง โดยให้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ ให้ยื่นคำร้องหรือทำหนังสือขออนุญาตต่อ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เมื่อได้รับอนุญาต ผู้ขอใช้จะต้องทำบันทึกข้อตกลงก่อนจึงจะสามารถใช้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอใช้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การขอใช้สนามฟุตบอล 1 สนามฟุตบอล 2 สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาสมัครเล่น หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ผู้ขอใช้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่อวัน 10 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท กรณีจำหน่ายบัตรผ่านประตู หรือเป็นการแข่งขันกีฬาอาชีพ วันละ 5,000 บาท กรณีใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ให้คิดค่าใช้ จ่ายครึ่งวัน

กรณีมีการใช้กระแสไฟฟ้า ผู้ขอใช้ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ชั่วโมงละ 200 บาท ในเวลากลางคืน ค่ากระแสไฟฟ้ารวมไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ชั่วโมงละ 1,000 บาท

การใช้สนามฟุตบอล 1 และสนามฟุตบอล 2 สำหรับการฝึกซ้อม การแข่งขันฟุตบอล ผู้ขอใช้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่อคู่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ไม่รวมค่าสีตีเส้นสนามฟุตบอลและค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โดยให้ใช้ได้เฉพาะการแข่งขันในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน กรณีการขอใช้สนามฟุตบอล1-2 จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งต้องดำเนินการโดยเอกชน ไม่จำหน่ายบัตรผ่านประตู ผู้ขอใช้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่อวัน(10 ชั่วโมง) 5,000 บาท ในกรณีจำหน่ายบัตรผ่านประตู ต้องชำระค่าใช้จ่ายต่อวัน 10 ชั่วโมง 8,000 บาท กรณีใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ให้คิดครึ่งวัน หากใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน จะต้องเสียค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 200 บาท กลางคืนค่ากระแสไฟฟ้ารวมไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ชั่วโมงละ 1,000 บาท

การขอใช้ โรงพลศึกษา 1 โรงพลศึกษา 2 และ โรงพลศึกษา 3 สำหรับการฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬาสมัครเล่น หรือจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้จ่ายวันละ 2,000 บาทกรณีใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดครึ่งราคา กรณีจำหน่ายบัตรผ่านประตู ชั่วโมงละ 3,000บาท ใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดครึ่งราคา การใช้ในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือกิจกรรมนันทนาการ จะต้องชำระ วันละ 2,500 บาท ใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน ค่ากระแสไฟฟ้าในโรงพลศึกษา ชั่วโมงละ 200 บาท กรณีขอใช้รายปี ปีละ 20,000 บาทค่ากระแสไฟฟ้าจ่ายตามความเป็นจริง

สนามเทนนิส หรืออาคารเทเบิลเทนนิส จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ กรณีขอใช้ต่อวันๆละ 2,000 บาท หากใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงคิดครึ่งวัน กรณีขอใช้เป็นปีๆละ 10,000 บาท ค่ากระแสไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารเทควันโด และ สนามยิงปืน ค่าใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท ขอใช้เป็นรายปีๆละ 5,000 บาท ค่าไฟฟ้า ชำระจริงตามมิเตอร์,

การขอใช้บริเวณพื้นที่ว่างจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ต้องชำระค่าใช้จ่ายวันละ 5,000 บาท ใช้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงคิดครึ่งวัน กรณีจำหน่ายบัตรผ่านประตู ค่ากระแสไฟฟ้า ให้ผู้ขอเป็นผู้ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและจ่ายให้การไฟฟ้าโดยตรง รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ให้ผู้ที่จะประสงค์ต้องการใช้พื้นที่ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่โดยตรง.