หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

น่านเปิดโครงการป้องกันไฟป่า

Author by 25/01/16No Comments »

น่าน                เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ โดยร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 100 กิโลเมตร พร้อมกันในทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ทุกแห่งจะเริ่มกิจกรรมในเวลา 09.39 น. พร้อมกันทุกอำเภอ

พื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟทั้ง 15 อำเภอภายใน 1 วัน รวมกันแล้วได้ 100 กิโลเมตร โดยในส่วนของอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่เปิดตัวหลักของโครงการมีการจัดทำแนวกันไฟรวมกันทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้มอบทุนอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ทุนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ และมอบธง “ถิ่นฟ้าสดใส เมืองน่านไร้หมอกควัน” ให้แก่หมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถมวลชนเพื่อร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอเวียงสาด้วย ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผา และเฝ้าระวังสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ทุกกรณี เป็นระยะเวลา 75 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด และให้นายอำเภอในและผู้นำท้องที่ ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไป.