หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

มูลนิธิปิดทองหลังพระช่วยเกษตรกร เร่งสร้างรายได้ลดผลกระทบจากภัยแล้ง

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                .ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่าขณะนี้ทางมูลนิธิปิดทองฯ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรในปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร และชนบท ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบท ล่าสุดได้เร่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่นำร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระไปแล้ว 2 จังหวัด จากทั้งหมด 5 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน และอุดรธานีโดยมีโครงการในความรับผิดชอบ รวม 841 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 140,000 ไร่มีผลสำเร็จไปแล้วมากกว่า 95 % คาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ได้เป็นอย่างมาก

การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์นั้นรัฐบาลได้ตั้งเป้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทมีเป้าหมายการดำเนินงาน 24,086 หมู่บ้านทั่วประเทศในจำนวนนี้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ แบ่งเป็น 381 หมู่บ้าน ที่จังหวัดน่าน และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบขณะนี้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนไปแล้ว 200 ล้านบาทไปดำเนินงาน ส่วนที่เหลืออีก 3 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่จังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี   และกาฬสินธุ์กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ

สำหรับโครงการหลังที่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ใน 2 จังหวัดประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมคิดร่วมปฏิบัติสามารถสร้างระบบงานในพื้นที่ให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนราชการ   และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบที่จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ.