หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

มูลนิธิฮักเมืองน่าน เปิดเวทีงานฮักเมืองน่านฯ

Author by 8/02/16No Comments »

น่าน                วันที่ 29 มกราคม 2559 ที่อาคารสโมสรเครือข่ายบริการสาธารณะ สวท.น่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน เปิดเวทีงานฮักเมืองน่าน 25 ปี เชื่อมเครือข่ายเดิม เสริมเครือข่ายใหม่ใส่ใจคนน่าน โดยมี พระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสและที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน   ผู้นำด้านศาสนาและสิ่งแวดล้อม ผู้ริเริ่มการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ บรรยายสัมโมทนียกถา เรื่องประวัติความเป็นมา 25 ปี ฮักเมืองน่าน   แก่ประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิฮักเมือง น่านและภาคีเครือข่ายสู่สาธารณะ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ประกอบด้วย นายกลม โรจน์เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นายวรพงษ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน และนายสำรวย ผลัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน ในเวทีเสวนา หัวข้อ “อนาคตฮักเมืองน่าน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” สำหรับความเป็นมา มูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อหลอมรวมคนน่านที่มีจิตอาสา มุ่งเน้นสร้างกิจกรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการตนเองในด้านสังคม วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถอยู่ได้ภายใต้ภูมิสังคม “แบบคนน่าน” กลุ่มฮักเมืองน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 และได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปี 2541 ปัจจุบันมีเครือข่าย 885 กลุ่ม ครอบคลุม 15 อำเภอ ปัจจุบันมี นายสำรวย ผลัดผล เป็นประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน การเปิดเวที งานฮักเมืองน่าน 25 ปี เชื่อมเครือข่ายเดิม เสริมเครือข่ายใหม่ ใส่ใจคนน่าน เนื่องในวันครบรอบมูลนิธิฮักเมืองน่าน 25 ปี เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย สร้างแกนนำชุมชนและสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่เพื่อสืบเจตนารมณ์ ฮักเมืองน่าน แบ่งกิจกรรม 3 ช่วง ภาคเช้าสัมโมทนียกถาและเวทีเสวนาฯ ภาคบ่าย กิจกรรมสร้างความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นต้น และภาคกลางคืน ชมหนังสั้น งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และบริษัทไฟฟ้าหงสา เป็นต้น.