หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดน่านพร้อมจัดงาน ประชุมสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธฯ

Author by 8/02/16No Comments »

  น่าน             เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จังหวัดน่าน พร้อมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อ.ภูเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยจะมีนักวิจัยและนักวิชาการ คณะสงฆ์ จาก 15 ประเทศ มาร่วมประชุมประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อังกฤษ เยอรมัน และฮ่องกง นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนวงวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านการวิจารณ์ของนักวิชาการอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาสู่สังคม และศาสนทายาทพระพุทธศาสนาและ นำไปใช้ได้จริง และสามารถทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรนานาชาติ ด้านพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง กล่าวว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ คณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เตรียมสถานที่ ที่พักของคณะสงฆ์ต่างประเทศ และการเลี้ยงรับรอง พร้อมผู้ติดตามไว้พร้อมแล้ว ตลอดจน ประชาชนชาวน่าน ที่สนใจร่วมต้อนรับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลกที่จะเข้าสู่ จังหวัดน่าน.