หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

สัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ แลกเปลี่ยนวิชาการ-งานวิจัยใช้ในชีวิตประจำวัน

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180   จังหวัดน่านเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หัวข้อ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา (Cultural Geography on Buddhism) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระหว่างกัน หาแนวทางในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ สำหรับการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พุทธศาสนากับภูมิศาสตร์วัฒนธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดี โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการคณะกรรมการหอจดหมายเหตุพุทธทาส การนำเสนอบทความวิจัยนานาชาติ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Map and Roads to Propagation of Buddhism via Setelliteโดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และของดีเมืองน่าน โดยการจัดประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติดังกล่าวนี้ จะมีนักวิจัยและนักวิชาการจากในประเทศ และจากต่างประเทศ อีก 17 ประเทศ กว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย.