หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

โครงการป้องกันไฟป้องกันป่าด้วยจิตอาสา ถวายพ่อของแผ่นดินสร้างเมืองน่านน่าอยู่

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร  ชาวบ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียง จ.น่าน ร่วมกัน “ป้องกันไฟป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน”สร้างเมืองน่านน่าอยู่  คู่ป่าต้นน้ำ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ที่บ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายชนาธิปเสมแย้มนายอำเภอภูเพียง ประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายณเรศ ฝีปากเพราะเกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประชาชนชนในพื้นที่6 ตำบลหน่วยงานราชการกรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที่ 10 ตำรวจภูธรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน คณะครูอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน หน่วยป้องกันรักษาป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและอบต.ฝายแก้ว เป็นต้นได้ร่วมกันปฏิบัติการตามโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำที่ผ่านมาจังหวัดน่าน ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุ่นแรงตั้งแต่ต้นปีเดือนกุมภาพันธ์2550 ตรวจพบมีแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM10 พบจุดความร้อย Hotspot จำนวนมาก สภาพอากาศแห้งและนิ่งฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พื้น ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัวมีหมอกควันปกคลุม ทัศน์วิสัยต่ำกว่า 1 กิโลเมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

ทางจังหวัดน่าน ได้ออกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเส้นการเผาเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน กำหนดให้ราษฎรที่มีความจำเป็นต้องเผาไร่และวัชพืชในที่ทำกินต้องจัดทำแนวกันไฟควบคุมมิให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นและจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 และงดเว้นการเผาป่าในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด เป็นระยะเวลา 60 วันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 และได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการป้องกันไฟป้องกันป่าในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยการจัดการเชื้อเพลิงสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควันและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่าน.