หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

จ.พะเยา ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Author by 25/04/15No Comments »

10         เมื่อเร็วๆนี้ นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกล

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์โคกระบือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ยากไร้ให้มีโคกระบือเป็นของตนเอง ตลอดจนสนองพระราชดำริและน้อมนำกระแสพระราชดำริมาสู่พสกนิกร และถวายเป็นราชสักการะ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ รวมจำนวน 30 ราย

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้รับบริจาค โคเพศเมีย จำนวน 2 ตัว กระบือเพศเมียจำนวน 60 ตัว รวม 62 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ยากจน ตามโครงการ ธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามราชดำริ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโค-กระบือของประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสรับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นของตนเอง ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้สารเคมี และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเกิดความรักความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.