หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่พะเยา

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180       เมื่อวันที่ 2 มี.ค.59 ที่ห้อง

ประชุมภูกามยาว  ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่   16  พร้อมด้วย  นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ได้ประชุมร่วมกับนาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานของจังหวัดพะเยาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม การกำจัดผักตบชวา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า อุบัติเหตุทางถนน และการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมตรีเขต 16 กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยรวมกว่า 7 แสนล้านบาท ลงในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ โดยกำหนดดำเนินการในระยะเวลาอันจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระแสหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันต้องดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชน โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบของเคร่งครัด พร้อมกล่าวแสดงความพอใจต่อการบริหารจัดน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดพะเยา จากแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดซึ่งมีปริมาณน้อยในช่วงวิกฤตแล้ง แต่สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ ถือเป็นโมเดลการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(กยจ.) ได้รับอนุมัติ 142 โครงการ งบประมาณ 287 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 25 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน ได้รับอนุมัติ 1,058 โครงการ งบประมาณ 338 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 22

ด้านภัยแล้ง จังหวัดพะเยาได้ประกาศภัยแล้งใน 6 อำเภอ 36 ตำบล 201 หมู่บ้าน พื้นที่ 200,000 กว่าไร่ 5,092 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อนุมัติงบสำรองฉุกเฉิน 16 ล้านบาทเศษ ช่วยเหลือ 20 ตำบล 121 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,065 ครัวเรือน สำหรับการบริหารจัดน้ำช่วงวิกฤตภัยแล้ง จังหวัดพะเยามีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน สามารถบริหารจัดการจากแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอไปจนถึงเดือนพฤษภาคม.