หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาประกาศงดเผาเด็ดขาด ป้องกันปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180               นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่าจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการ 60 วันอันตราย งดเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์หมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยาจะควบคุมการเผาที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชน พื้นที่ข้างทาง และจะดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉียบขาดกับผู้ที่ลักลอบเผาหากเกษตรกรหรือผู้ใดมีความจำเป็นต้องเผา เช่น พื้นที่เกษตรลาดชันไม่สามารถไถกลบได้ให้เผาในช่วงเวลาก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอก่อนดำเนินการเพื่อจัดระเบียบในการเผาในพื้นที่ที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม โดยช่วงก่อนมาตรการ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 และ ช่วงหลังมาตรการ 60 วันตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2559

นอกจากนี้จะดำเนินการป้องกันและควบคุมการเผาอย่างเข้มข้น จัดทำแนวกันไฟเตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการดับไฟสนธิกำลังลาดตระเวนป้องปราบและดับไฟรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ระดับจังหวัดอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา และรับแจ้งเหตุการณ์เผาตลอด 24 ชั่วโมง ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่งและที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054- 887 112 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-449 644 หรือ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362 และ สายด่วน 191.