หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เร่งรัดและติดตามผลงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน

Author by 1/02/16No Comments »

             thainews180   นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและจังหวัด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และชี้แจงการขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ พร้อมชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อาทิ ด้านการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด อาทิ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของกลุ่มภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ ความก้าวหน้าการใข้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนากว๊านพะเยา การจัดทำเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น Phayao I Love U เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่อาเซียน.