หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

มูลนิธิมิราเคิลฯมอบของพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

Author by 9/01/16No Comments »

               thainews180 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2559  ที่                                       ศาลาประชาคมที่ว่าการ  อ.ปง  จ.พะเยา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้   นายมนัส  โนนุช   กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เดินทางมาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ โดยร่วมกับกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ 

ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พระสงฆ์ และราษฎรใน อ.ปง จ.พะเยาจำนวน 500 ชุด โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการตังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมไปถึงภัยหนาวที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้

สำหรับ อำเภอปง ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา 78 กิโลเมตร มี 7 ตำบล 88 หมู่บ้าน มีราษฎรจำนวน 52,871 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประสบปัญหาด้าน สังคม ยาเสพติด หนี้สิ้นภาคครัวเรือน รายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยที่ผ่านมา อำเภอรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง.