หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

อบจ.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2557

Author by 1/06/14No Comments »

¾ÐàÂÒ  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่  1/2557 โดยในการประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องพิจารณาทั้งงบประมาณค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและฟื้นฟู งบประมาณด้านบริหารจัดการกองทุน 10% งบประมาณด้านแผนงานโครงการ และให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา เพื่อให้การบริการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน ซึ่งทางองค์กรผู้สูงอายุ องค์กรคนพิการ หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม องค์กร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมิใช่การแสวงกำไร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม สามารถส่งโครงการมายังประธานกองทุนฯ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.py-pao.go.th