หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

เกษตรพะเยาร่วมดำเนินโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

Author by 25/01/16No Comments »

พะเยา                เกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการตรวจสอบสิทธิ์และให้การรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ แก่เกษตรกรและผู้กรีดยาง

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพะเยา ในการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยนำแบบประชาสัมพันธ์รายชื่อเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ปิดประกาศในพื้นที่รายหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี 2 ประเภท คือ 1.เกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ รวม 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเดียวกัน 2. ผู้กรีดต้องเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 เป็นคนกรีดยางที่เปิดบัญชี เงินฝากไว้กับธนาคาร เพื่อเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ในกรณีมีคนกรีดยางมากกว่าหนึ่งคน คนกรีดยางที่เป็นตัวแทนรับเงินจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.