หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

จัดทำ-ซ่อมแขนขาเทียมให้ผู้พิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ-รับอุปกรณ์เสริม

Author by 26/01/16No Comments »

thainews180  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยข่าวดีสำหรับคนพิการแขน  ขา  สาธารณสุขเตรียมจัดทำและซ่อมแขนขาเทียมให้ แต่ต้องแจ้งชื่อก่อนวันที่  7  กุมภาพันธ์  นี้

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  คนพิการในจังหวัดพิษณุโลกที่มีการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนพิการ  ไว้ทั้งหมด  27,447  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.73  ของประชาชนในจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นคนพิการประเภทการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  พิการแขน ขาขาด มากกว่าร้อยละ 50 จำนวน 15,399 ราย จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอุปกรณ์แขนขาเทียมทั้งการจัดทำอุปกรณ์ใหม่และซ่อมแซมอุปกรณ์เดิมที่สึกหรอ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ได้ดำเนินการมอบของขวัญปีใหม่  2559  ด้วยการจัดกิจกรรมมอบแขนขาเทียมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด  ประจำปี  2559  และโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์2559 ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (โรงยิม) โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้คนพิการแขนขาทั้งรายเก่าและรายใหม่  สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับอุปกรณ์เสริมและรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ประกอบด้วย ตรวจประเมินคนพิการและออกเอกสารรับรองคนพิการโดยแพทย์ จะมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการทางการเคลื่อนไหวให้ เช่น เครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขา ไม้ค้ำยัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนคนพิการแขน  ขา  ทั้งในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง  มารับบริการได้ในระหว่างวันที่  8-12  กุมภาพันธ์  2559  ณ  อาคารสร้างเสริมสุขภาพ(โรงยิม)  โรงพยาบาลพุทธชินราช  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรประชาชนมาด้วย  หากเป็นการขอสนับสนุนแขนขาเทียมรายใหม่  ให้มาติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่  7  กุมภาพันธ์   2559  เพื่อจัดความสะดวกของผู้ใช้บริการทุกท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055-252052  ต่อ  612  ในวันและเวลาราชการ.