หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

นิสิต ม.นเรศวร ฝึกวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Author by 25/04/15No Comments »

DSC_0365        เมื่อวันที่ 20 เม..2558 ที่อุโบสถหลวงพ่อทองสุก วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ให้การต้อนรับ อาจารย์ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนหลักสูตรออกแบบทัศนศิลป์ วิชาศิลปะประเพณีไทย จำนวน 40 คน ที่นำผลงานภาพวาดสีโปสเตอร์ลวดลายรามเกียรติ์ของตนเอง มาแสดงผลงานเทียบเคียงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังต้นฉบับจริงภายในอุโบสถหลวงพ่อทองสุก

หลังจากก่อนหน้านี้ อ าจารย์ธีรวุฒิ ได้นำกลุ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขออนุญาตมาใช้พื้นที่ภายในอุโบสถเป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อศึกษาและฝึกวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ วรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย โดยมีเค้าโครงจากวรรณคดีอินเดียในตอนต่างๆ ซึ่งคณะนิสิตแต่ละคนได้ใช้ฝีมือบรรจงวาดภาพลงสีโปสเตอร์ลงในกระดาษสา เน้นอารมณ์และความอ่อนช้อยงดงาม และเป็นการฝึกวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ออนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังอีกด้วย สำหรับจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชบูรณะสันนิษฐานว่าวาดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง กองโบราณคดีกรมศิลปากร ได้เข้ามาสำรวจภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและวิหารวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลก โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบูรณะเป็นครั้งแรก

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการอนุรักษ์ที่ผนังพระอุโบสถทั้ง 3 ด้าน คือ ผนังด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และผนังด้านทิศตะวันออก คงเหลือไว้แต่เพียงผนังด้านทิศตะวันตก ผนังด้านหลังพระประธานซึ่งผนังด้านนี้การปฏิบัติงานคงทำได้แต่เพียงทำบันทึกหลักฐาน ทำความสะอาด และผนึกชั้นสีเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดความชำรุดเสียหาย คือ 1.เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำฝน ความชื้น ความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา 2. เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ คน 3.เกิดจากปฏิกิริยาเคมีทางเคมี โดยอาจารย์ธีรวุฒิ กล่าวว่า ที่ให้ความสนใจนำนิสิตมาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพราะ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชบูรณะมีความโดดเด่นทางด้านงานที่แสดงออกถึงลายเส้นของจิตรกรท้องถิ่นที่ไม่เหมือนจิตรกรรมทั่วไปที่วาดโดยจิตกรรรมช่างหลวง ที่ออกเป็นทางการแต่ลักษณะจิตรกรรมนี้จะออกกึ่งทางการทำให้มีลักษณะที่แตกต่างโดดเด่น

อีกทั้งจิตกรรมดังกล่าวนับวันจะทรุดโทรมและเสียหายตามการเวลาจึงควรที่จะอนุรักษ์รักษาไว้ ดังนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงได้นำนิสิตที่เรียนดังกล่าวมาฝึกวาดภาพและจะได้เก็บไว้ นอกจากนี้ในส่วนตัวยังได้มีการเก็บภาพจิตรกรรมทั้งหมดในรูปแบบภาพดิจิตอลไว้ เพราะปกติภาพจิตกรรมฝาผนังจะไม่มีการบูรณะเพราะจะเสียคุณค่าด้านฝีมือของจิตรกรนั้นไป.