หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จ.แพร่ กรณีไฟป่าและหมอกควันปี59

Author by 12/02/16No Comments »

พิษณุโลก                จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีไฟป่าและหมอกควันปี 2559 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีไฟป่าและหมอกควันปี 2559 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ ตลอดจน ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559    ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแพร่

นอกจากนั้น จะมีการร่วมกันฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่   แต่ละอำเภอในวันที่ 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. เป้าหมาผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเผา ตามที่อำเภอสำรวจไว้อีกด้วย.